Skip to main content
Report, 2016

Rörflen - fördjupade studier av sortskillnader

Palmborg, Cecilia

Abstract

I samarbete med Lantmännen Lantbruk har rörflenssorter under utveckling provats i två försök i Jämtland och ett i Småland. I försöken gjordes också en jämförelse mellan höstskörd och vårskörd. Vårskörd, där fjolårets biomassa får ligga kvar på fältet under vintern, är den etablerade skördemetoden för rörflensodling till fastbränsle. Det nyare sortmaterialet gav goda skördar i alla försöken. En sort har nu gett bra biomasseskörd i tillräckligt många försök för att kunna kommersialiseras, vilket Lantmännen Lantbruk ska göra. Jämförelserna mellan vårskörd och höstskörd visade att det inte finns några skillnader mellan sorter i känslighet för avklippning på våren. Däremot verkar det kunna finnas skillnader mellan sorter i hur mycket av biomassan som förloras under vintern. Andelen fertila skott kunde skilja sig signifikant mellan sorter enstaka år, men det fanns ingen sort som genomgående hade hög andel fertila skott, och inget samband mellan skottmorfologi och skörd av biomassa.

Keywords

Lantmännen Lantbruk; växtförädling; rörflen; sortprovning; fröförökning

Published in

Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2016, number: 2016:1
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/76822