Skip to main content
Report, 2016

Nationell screening av bekämpningsmedel i yt- och grundvatten 2015

Boström, Gustaf; Lindström, Bodil; Gönczi, Mikaela; Kreuger, Jenny

Abstract

Denna screening av bekämpningsmedel var en del av ett regeringsuppdrag för screening av miljögifter. Den nationella provtagningen av ytvatten och grundvatten fokuserades kring de mest jordbruksintensiva regionerna Skåne, Halland, Västra Götaland, Östergötland och Mälardalen. Utöver detta tillkom provtagning av ytvatten i Blekinge, Värmland och på Gotland och av grundvatten i Västra Götaland, Västerbotten och på Gotland, finansierat av länsstyrelserna. Prover i ytvatten togs på 46 olika lokaler - totalt 157 prover. I grundvatten togs 1 prov per lokal i 54 enskilda dricksvattenbrunnar och 18 vattenverk. I ytvatten analyserades 131 substanser och i grundvatten 108. Provtagningen genomfördes maj-oktober. I ytvatten detekterades minst en substans i alla prover. Största antalet detekterade substanser i ett prov var 31 men vanligast var ungefär 8-10 substanser per prov. I enskilda brunnar var det högsta antalet substanser i ett prov 19 men vanligast var ingen eller några få substanser. I grundvattenverk var det högsta antalet substanser i ett prov 4. Ca 45 % av ytvattenproverna hade fynd av minst en substans över eller lika med gränsvärdet för enskild substans i dricksvatten (0,1 µg/l). För enskilda brunnar var motsvarande siffra ca 20 % och i proverna från grundvattenverk ca 6 %. Ca 10 % av alla ytvattenprover hade minst en substans över eller lika med sitt riktvärde. Totalt hade 13 olika substanser halter över eller lika med sina respektive riktvärden och alla dessa var godkända för användning under 2015.

Keywords

pesticides, water quality, surface water, groundwater, drinking water, Sweden

Published in

CKB rapport
2016, number: 2016:1
ISBN: 978-91-576-9378-5
Publisher: Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Kreuger, Jenny
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Non-toxic environment

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/76902