Skip to main content
Report, 2016

Naturhänsyn vid avverkning – en syntes av forskning från Norden och Baltikum

Gustafsson, Lena; Weslien, Jan; Hannerz, Mats; Aldentun, Yvonne

Abstract

En ny typ av naturvård har de senaste decennierna införts i svenskt skogsbruk. Vid alla skogsbruksåtgärder, och framförallt vid slutavverkning, måste hänsyn tas till den biologiska mångfalden. Det kan ske genom att medvetet välja ut och lämna enskilda träd och trädgrupper, att spara döda träd eller att skapa ny död ved med till exempel högstubbar. Hänsynen är angiven i skogsvårdslagen, men är också central inom ett certifierat skogsbruk, enligt såväl FSC som PEFC. Vad betyder naturhänsynen för de djur och växter som lever i skogen och kan man göra den ännu bättre? Vad säger egentligen forskningen? Inom forskningsprogrammet ”Smart Hänsyn” har vi försökt svara på dessa frågor genom att sammanfatta cirka 120 vetenskapligt granskade studier om naturhänsyn i norra Europa (Sverige, Norge, Finland och Baltikum). Vi har valt att begränsa oss till detta geografiska område eftersom länderna har likartade naturförhållanden och skogsbrukssätt. Urvalet är också begränsat till studier av naturhänsyn i det praktiska skogsbruket, och framför allt effekterna av hänsyn vid slutavverkning. En del stora, internationella översikter har också inkluderats. Baserat på studierna har vi gjort synteser över olika teman: kantzoner, hänsynsytor, högstubbar, död ved, asp, kostnadseffektivitet och internationella kunskapsöversikter. Syftet har varit att förmedla den stora kunskap som finns samlad inom forskningen till de som planerar och utför naturhänsyn i praktiken, till beslutsfattare på olika nivåer och till de som är allmänt intresserade av skog och miljö. Uppdraget att sammanfatta studierna gick till Silvinformation AB, där Yvonne Aldentun och Mats Hannerz har gjort huvuddelen av artikelsammanfattningarna. Synteserna har gjorts av oss som uppdragsbeställare. I de sju synteserna har vi gått ett steg vidare och försökt ge praktiska råd. Ibland är det samma råd som har getts i de artiklar som refereras, men oftare är det våra egna tolkningar baserat på den samlade kunskapen. Det är vår förhoppning att materialet ska kunna användas i undervisning och utbildning men också kunna fungera som underlag vid olika typer av utvärderingar och avvägningar. Vi hoppas också att sammanställningen ska inspirera fler forskare att presentera sina resultat på ett lättillgängligt sätt. Det är långtifrån alla som hinner följa flödet i de vetenskapliga tidskrifterna!

Keywords

Forest, retention, conservation, biodiversity

Published in


ISBN: 978-91-576-9358-7
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Weslien, Jan
Forestry Research Institute of Sweden, Skogforsk
Hannerz, Mats
Silvinformation AB
Aldentun, Yvonne
Silvinformation AB

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/76912