Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2016Open access

Lagring av pellets – inverkan på kvalitet och emissionsbildning : fullskaleförsök vid SCA BioNorr AB i Härnösand : pelletplattformen II

Finell, Michael; Arshadi, Mehrdad; Öhman, Mikael; Hedman, Björn; Jonsson, Carina; Samuelsson, Robert

Abstract

Huvudsyftet med detta försök var att undersöka hur pelletskvaliteten, emissioner av aldehyder (associerad med stark lukt) och emissioner av CO, CO2, CH4 förändras vid lagring av 6 mm och 8 mm pellets. Sex satser (högar) om totalt cirka 10 ton pellets bereddes. Tre högar med 8 mm pellets och tre högar med 6 mm pellets. Pelletarna var tillverkade vid hög fukthalt respektive låg fukthalt. En upprepning med 8 mm pellets och en upprepning med 6 mm pellets ingick i försöket. Högarna lagrades i en plansilo under 32 dagar. Inne i varje hög placerades en 1m3 gastät behållare (Cipaxtank) som fyllts med ca 500 kg (ca 70 % av volymen) pellets. Provtagning av CO, CO2 och CH4 gjordes kontinuerligt och andelen aldehyder mättes med hjälp av passiva provtagare inne i Cipaxtankarna. I högarna och i den omgivande lokalen placerades också temperatur- och fuktloggar för att följa hur temperaturen förändrades under försöksperioden. Prover av pellets togs ut ur högarna vid försökets start och vid försökets slut. Dessa prover analyserades med avseende på andel finmaterial, hållfasthet, bulkdensitet och fukthalt. Resultaten visade att andelen finmaterial ökar under lagring samtidigt som hållfastheten på pelletarna ökar. Temperaturökningen i högarna verkar vara kopplade till fukthalten på de producerade pelletarna så att en låg fukthalt ger högre temperatur vid lagring. Aldehydbildningen och emissionen av CO, CO2 och CH4 i kombination med minskningen av O2 tyder på att autooxidation av materialet sker vid lagring. Ingen större skillnad mellan 6 mm och 8 mm pellets kunde detekteras varken med avseende på fysikaliska pelletsegenskaper eller emissioner.

Keywords

träpellets; varmgång; temperaturstegring; experimentell design

Published in

Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
2016, number: 2016:11
Publisher: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitetInstitutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet