Skip to main content
Report, 2016

Går det att bestämma vattenhalten i fält med NIR för korrigering av andra sensormätningar?

Wetterlind, Johanna; Söderström, Mats

Abstract

En stor skillnad mellan sensormätningar gjorda på lab och mätningar gjorda direkt i fält är att fältmätningarna påverkas av vattenhalten i marken. Vattenhalten kommer att varierar mellan mätningstidpunkter men också beroende på var på fältet mätningen görs. Påverkan av vattenhalt och variationer i vattenhalt är några av anledningarna till att bestämningarna av t ex jordart eller tungmetaller från sensormätningar ofta blir något sämre med fältmätningar jämfört med mätningar på torkad jord på lab. Syftet med pilotprojektet var därför att undersöka möjligheten att göra vattenhaltsbestämningar direkt i fält med nära infraröd reflektans (NIR) spektroskopi. Vattenhaltsbestämningar från NIR-mätningar direkt i fält i samband med andra sensormätningar skulle kunna användas för att korrigera för vattenhalt i de andra sensormätningarna och därmed förbättra betsämningarna av jordart och tungmetaller utan att behöva ta in en mängd prov för analys på lab. Resultaten visar på möjligheten att använda NIR-mätningar för att bestämma vattenhalten i marken i samband med andra sensormätningar som t ex med ett PXRF (portabelt röntgenfluorescens) instrument. Men texturen har en stor inverkan på både vattenhalt och spektrum och det är viktigt att få med variationen i både vattenhalt och i textur i kalibreringen. Bäst modeller fick vi genom att använda ett fåtal provplatser, två, som täckte in ytterligheterna i textur och sedan bygga modeller på de två platserna där vi hade 10 olika vattenhalter per plats. Detta är möjligt i teorin, men inte i praktiken om modellerna visar sig vara så specifika som resultaten av pilotstudien antyder. Detta måste dock testas på fler platser. Mer framkomligt är det då att göra lokala kalibreringar i samband med varje sensormätning. Det skulle innebära att ett antal prov togs in för vattenhaltsbestämning genom torkning. Då de flesta andra sensorer också kräver någon form av kalibrering behöver detta inte nödvändigtvis innebära så mycket extrajobb. I pilotstudien gjordes sådana kalibreringar med 10 och 16 prov. Det var i minsta laget men då ska man komma ihåg att de tre fälten som ingick i pilotstudien har väldigt hög variation i textur. Med mindre texturvariationer borde det gå att hålla nere antalet kalibreringsprov för vattenhaltsbestämning.

Keywords

Nära infraröd reflektans

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2016, number: 40
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Soil Science
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/77230