Skip to main content
Book (editor), 2015

Rödlistade arter i Sverige 2015

Abstract

Sveriges rödlista 2015 är resultatet av ett omfattande arbete utfört av ArtDatabankens organismgruppsansvariga tillsammans med över hundra av landets främsta artexperter. Rödlistan är en objektiv redovisning av tillståndet för Sveriges flora och fauna och följer den Internationella naturvårdsunionens kriteriesystem för att kategorisera arter efter deras utdöenderisker. I kategoriseringen ingår inga värderingar av hur angeläget det är att bevara eller göra insatser för en viss art, utan bedömningarna syftar strikt till att kvantifiera utdöenderisken. För att ge andra aktörer insyn och möjligheten att komma med kompletterande data låg de preliminära bedömningarna ute för granskning under sommar och tidig höst 2014. Nytt för 2015 är att Rödlistan presenteras i ett tryckt fickformat och att resultatet presenteras i en mer utförlig form på ArtDatabankens webbplats. Detta inkluderar möjligheten att göra utförliga sökningar avseende klassning av substrat, biotop, hot, samt värdtaxa för alla rödlistade arter. Förhoppningen är att Rödlistan med dessa utökade analysmöjligheter blir ett ännu kraftfullare verktyg för naturvårdsarbetet och bevarandet av den biologiska mångfalden. En tanke med den utvecklade Rödlistan för 2015 är också att den ska utgöra ett användbart verktyg för de areella näringarna och deras arbete med att uppnå ett hållbart nyttjande av naturresurserna. ArtDatabanken tar fram Sveriges rödlista. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten fastställer den till Sveriges officiella. Föreliggande rödlista ersätter från och med idag den tidigare från 2010.

Keywords

Rödlistade arter

Published in


Publisher: ArtDatabanken

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre

Associated SLU-program

Biodiversity

UKÄ Subject classification

Other Biological Topics
Ecology

Publication Identifiers

ISBN: 978-91-87853-10-4

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/77372