Skip to main content
Report, 2016

Jämför- och referensvärden från Svenskt Elfiskeregister - Perioden 2008-2015

Degerman, Erik; Sers, Berit; Magnusson, Kristina

Abstract

Rapporten utgörs av en mängd tabellerade jämför- och referensvärden, från elfiskeundersökningar spridda över landet åren 2008-2015. Materialet har delats in efter avrinningsområdets storlek, geografisk region samt typ av öringpopulation (strömlevande, insjövandrande, havsvandrande) eller laxpopulation (insjövandrande (Vänern) eller havsvandrande). Förslag ges (avsnitt 4) på hur man kan använda detta referensmaterial för att jämföra med sina egna elfiskeundersökningar. De tätheter som anges utgör beräknade tätheter från elfisken utförda i de olika regionerna, det vill säga fältdata korrigerade för fångsteffektivitet genom antingen upprepade utfisken eller skattade fångsteffektiviteter. Tätheterna visar inte på beräknad potential/produktion vid opåverkade förhållanden. Jämförvärdena och referensvärdena ger en jämförelse med motsvarande vatten idag, med den status de för tillfället har.

Keywords

Elfiske, jämför- och referensvärden, fiskförekomst, fisktätheter

Published in

Aqua reports
2016, number: 2016:14
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Degerman, Erik
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Sers, Berit
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Magnusson, Kristina
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Biodiversity

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/77410