Skip to main content
Report, 2016

Open Access vid SLU 2012-2014

Frank, Olof; Casey Eriksson, Jenny; Lundén, Tomas

Abstract

Open access (OA) är ett sätt att göra forskningsresultat fritt tillgängliga över internet och har på relativt kort tid blivit en global företeelse som har förändrat hur forskare publicerar sina resultat. Syftet med detta arbete har varit att undersöka metoder för att kunna mäta Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) OA-publicering, liksom att ta fram siffror över hur stor andel av SLU:s vetenskapliga artiklar som publiceras OA. Utöver detta syfte, så har vi även undersökt hur OA-andelen fördelar sig mellan olika typer av OA (s.k. guld, grön och hybrid), vilka tidskrifter SLU:s forskare mest frekvent publicerar i, samt hur andelen OA ser ut på SLU:s institutioner. Mätningen har begränsats till refereegranskade tidskriftsartiklar publicerade under åren 2012-2014. Publikationsdata hämtades ur publikationsdatabasen SLUpub. För artiklar som har publicerats i OA-tidskrifter (guld OA) har SLUpub-datan samkörts med data från Directory of Open Access Journals (DOAJ). För parallellpublicerade artiklar (grön OA) har vi räknat antal artiklar i Epsilon, SLU:s öppna arkiv. För OA-artiklar publicerade i prenumerationstidskrifter (hybrid OA) genomfördes en stickprovskontroll utifrån ett randomiserat urval av hela underlaget. Resultat: andelen artiklar för hela SLU under perioden 2012-2014 var 4543. Av dessa var 790 tillgängliga guld OA vilket innebär 17,3 procent av den totala publiceringen. Trenden är uppåtgående då OA-andelen för 2012 var 16,3 procent och för 2014 19,2 procent. Andelen gröna OA-artiklar som återfanns i Epsilon och som inte kunde avskrivas som guld OA uppgick till 175 st. Dessa publikationer utgör 3,8 procent av det totala antalet publicerade artiklar under perioden. Stickprovet av det randomiserade urvalet visade på en andel hybrid OA på 16,5 procent av den totala artikelpubliceringen, vilket endast ska ses som en indikation. I rapporten redovisas även de tidskrifter som SLU-forskare publicerat mest i under perioden 2012-2014, där PLoS ONE med god marginal innehar förstaplatsen. Andelen OA på institutionsnivå redovisar endast resultat för guld OA, inte grön eller hybrid OA pga. att strukturerad data för dessa är resurskrävande att få fram. I slutsatserna diskuteras att SLU publicerar en relativt låg andel grön OA och att det även finns tämligen stora skillnader mellan institutionernas OA-publicering. Rapporten ger rekommendationer för SLU-bibliotekets vidare arbete, såsom att ta fram en förnyad strategi för utformning av stöd till grön OA och till institutioner som idag generellt publicerar OA i liten utsträckning.

Keywords

open access, öppen tillgång, vetenskaplig kommunikation

Published in

SLU-bibliotekets rapportserie
2016, number: 5
Publisher: SLU-biblioteket, Sveriges lantbruksuniversitet