Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2016

Växtplankton i Storvänern

Sonesten, Lars; Quintana, Isabel

Abstract

Säsongsmedelbiovolymerna var under 2015 högre än normalt vid samtliga provplatser i Storvänern. Kiselalgerna dominerade som vanligt artsammansättningen under april och maj. I juni var det cyanobakterier och rekylalger som dominerade, även om inslaget av kiselalger också var betydande. Biovolymerna i augusti var högre än normalt vid Tärnan och vid Megrundet, med dominans även vid detta tillfälle av cyanobakterier och rekylalger vid samtliga tre provplatser. Statusbedömningar av vattenkvaliteten med avseende på näringspåverkan ger en hög status för totalbiovolymerna både för de senaste tre åren och för hela perioden från 1979, även om biovolymerna sakta ökar över tiden. Det trofiska planktonindexet ger däremot generellt sett sämre status än totalbiovolymen, vilket antas beror på ett förhållandevis stort och över tiden ökande inslag av cyanobakterier i Vänerns växtplanktonsammansättning.

Published in

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2016, Volume: 96, number: 6, pages: 38-43 Title: Vänern Årsskrift 2016

Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund