Skip to main content
Conference paper, 2016

Kväveeffektivitet på mjölkgårdar

Swensson, Christian

Abstract

I denna sammanställning redovisas resultat från växtnäringsbalanser från mjölkgårdar utförda mellan åren 2000-2013 i Greppa Näringen. Endast mjölkgårdar med minst två växtnäringsbalanser och minst sex rådgivningsbesök har ingått i studien. I medeltal var den första balansen utförd år 2003 och den senaste balansen år 2009, dvs. det var sex år i medeltal mellan första och senaste växtnäringsbalansen. Antalet utförda rådgivningar var 9,8 i medeltal. Totalt ingick 809 mjölkgårdar i analysen, företrädesvis från södra Sverige. Resultaten visar att både kväve- och fosforöverskottet sjunker på mjölkgårdarna. Om hänsyn tas till eventuell förändring i grödfördelning ,djurantal och årsmånen har kväveöverskottet sjunkit med tio kilo per hektar under den undersökta perioden. Fosforöverskottet har sjunkit med cirka två kilo per hektar. Den viktigaste förklaringen till minskningen är minskat inflöde av kväve från mineralgödsel.

Keywords

Dairy production, nitrogen balances

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2016, volume: 69, pages: 1-5
Publisher: Partnerskap Alnarp

Conference


Växtodlings. och växtskyddsdagar i Växjö 6 och 7 december 2016

Authors' information

Swensson, Christian
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78372