Skip to main content
Report, 2016

Beskattning av den svenska vargpopulationen 2016

Sand, Håkan; Liberg, Olof; Chapron, Guillaume

Abstract

Tre olika modeller har använts för att beräkna sambandet mellan jaktuttag och populationens storlek efter jakt för vintern 2016. Beräkningarna visar sambandet mellan olika avskjutning 2016 och storleken på den kvarvarande populationen jämfört med populationens nivå efter jakten vintern 2014 (328 vargar) respektive vintern 2015 (356 vargar). Samtliga modeller visar på relativt god överensstämmelse i resultaten av det beräknade uttaget. Modell 1 använder data från de senaste 10 åren för att beräkna medeltillväxten i populationen inklusive det antal djur som har fällts under olika former av legal jakt. Denna modell visar att ett totalt uttag om 105 respektive 77 individer medför att populationen efter jakt hamnar på samma nivå som efter jakt vintern 2013/14 respektive 2014/15. Uttaget gäller perioden 1 oktober 2015 - 30 april 2016, och innefattar även utrymme för skyddsjakt och vargar skjutna i nöd. Modell 2 är en åldersstrukturerad sk Leslie matrix där medelvärden och standardavikelser på reproduktion och dödlighet är inlagda. Data på dödlighet i modellen erhålls från radiomärkta vargar och kullstorlek vid vinterns början tas från snöspårningsdata. Resultaten visar att 116 respektive 89 individer är den mest sannolika nivån på uttaget för att populationen efter jakt ska hamna på samma nivå som efter jakten vintern 2013/14 respektive 2014/15. För att med 95 % säkerhet ej hamna under dessa nivåer får uttagen sänkas till 97 resp. 70 vargar. Uttaget gäller perioden 1 oktober 2015 till 30 april 2016 och ska rymma även eventuell skyddsjakt och vargar skjutna i nöd fram till 30 april 2015. Modell 3 som bygger på sk bayesisk statistik visar att ett uttag som leder till en oförändrad populationsstorlek efter jakt 2016 jämfört med populationen efter jakt 2013/14 respektive 2014/15 uppgår till 114 respektive 87 vargar.

Keywords

Harvest, population dynamics

Published in


Publisher: SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Forest

UKÄ Subject classification

Ecology
Other Biological Topics

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78442