Skip to main content
Report, 2016

Resultat för småbiotoper, gräsmarker och myrar i regional miljöövervakning 2009-2014

Glimskär, Anders; Arlt, Debora; Grandin, Ulf; Kindström, Merit; Kindström, Sofia; Wikberg, Sofie

Abstract

"Regional miljöövervakning i landskapsrutor" karterar och följer upp småbiotoper, gräsmarker ochvåtmarker inom tre så kallade gemensamma delprogram:· Småbiotoper i åkerlandskapet· Gräsmarkernas gröna infrastruktur· Vegetation och ingrepp i våtmarkerI den här rapporten presenterar vi ett urval av resultat från det första inventeringsvarvet 2009-2014.Totalt har nio län i södra Sverige ingått i området som inventerats. Inför SLU:s arbete med analysernahar representanter från länsstyrelserna i samarbete med SLU, prioriterat vilka resultat för småbiotoper,gräsmarker och myrar som är mest angelägna att lyfta fram. SLU gjorde också en bedömning av vilkaav länsstyrelsernas önskemål om analyser som var möjliga att tillgodose inom ramen för detta projekt.Huvuddelen av de resultat som presenteras i denna rapport baseras på data insamlade i fält. Underlagetför att styra fältinventeringen har varit polygonskikt framtagna genom flygbildstolkning i infrarödaflygbilder.För småbiotoper presenteras bland annat resultat om mängd, längd, olika skötselaspekter samtförekomst av blommande/bärande träd och buskar och skyddsvärda träd. För gräsmarker presenterasmängd av olika gräsmarkstyper, variabler som indikerar hävd och skötseleffekter samtartsammansättning. För myrar presenteras areal myr och areal skyddsvärda naturtyper, vegetation samti viss mån ingrepp och störningspåverkan. Förutom att ge underlag för presentationer av resultat, haranalysarbetet inneburit en utvärdering av den metodik vi använt. Inventeringen av småbiotoper har visatsig ge bra dataunderlag för våra frågeställningar. För att få bättre skattningar för både gräsmarker ochvåtmarker hade det varit önskvärt med fler fältprovytor, något som vi lagt till i dessa delprogram från2015. Utvärderingen av data från övervakningen av våtmarker visar också på behovet av en merdetaljerad flygbildstolkning av vegetation och fysiska ingrepp, vilket vi också infört från 2015. Från 2015följer vi också fler gräsmarkstyper än vi gjorde 2009-2014.

Published in

Publikation / Länsstyrelsen Örebro län
2016, number: 2016:35
Publisher: Länsstyrelsen i Örebro län