Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2013Open access

Utlandsfödda växthusföretagare ser tillväxtmöjligheter

Hansson, Torbjörn; Ekelund Axelson, Lena

Abstract

Under sommaren 2012 gjordes en intervjuundersökning av tio växthusföretagare i Skåne där alla är utlandsfödda. Bakgrunden är att många av företagen som startat under de senaste 10-15 åren har en utländsk bakgrund. Syftet med studien har varit att få en bild över erfarenheter vid etablering, syn på tillväxt, utveckling och hot utifrån utlandsfödda företagares synvinkel. Företagarna fick beskriva sin bakgrund och precisera det bästa och sämsta med att vara trädgårdsföretagare. Resultaten visade att de flesta känner sig nöjda med att vara odlare och anger frihet att bestämma själv som den största fördelen, medan stress i arbetet upplevs av många som den största nackdelen. De hinder man främst ser för en utveckling av branschen är den osäkra prisbilden, som leder till ojämn lönsamhet mellan åren. Företagen i gruppen är intresserade av att expandera och modernisera och av att nå en större marknad. Bättre finansieringsmöjligheter skulle stärka företagens utveckling i den riktningen.Inspiration för utveckling av företaget får man främst genom rådgivare, försäljningsorganisation och olika kurser. Det finns ett uttalat intresse av mera kunskap, framför allt i odlingsfrågor.

Keywords

växthusodling; företagande; tillväxt

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2013, number: 2013:3Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet