Skip to main content
Factsheet, 2015

Hållbarhet av golv i grisningsboxen

Karlsson, Anna; Nimmermark, Sven

Abstract

Skador bland smågrisar är vanligt förekommande inom smågrisproduktionen. Golvet har en betydande roll för skadornas utbredning. Låg avnötningsgrad minskar skaderisken, men kan även innebära lägre friktion vilket i sin tur innebär en ökad skaderisk. Golvet bör ha god värmebehaglighet för att skydda smågrisarna från att bli nedkylda. I detta faktablad redovisas resultaten från ett försök där hållbarheten av betonggolv och plastbehandlat golv i grisningsboxar har jämförts. Friktion, avnötningsgrad och värmebehaglighet har mätts i 15 grisningsavdelningar med golv av olika åldrar. Resultaten visade att de plastbehandlade golven hade en lägre avnötningsgrad, men en likvärdig friktion jämfört med betonggolven i studien. Värmebehagligheten var oberoende av golvtyp. Utifrån resultaten i försöket tros plastbehandling kunna öka golvens hållbarhet och den tycks även ha potential att till viss del gynna smågrishälsan.

Keywords

golv; plast; friktion; avnötning; värmebehaglighet; gris

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:26
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Karlsson, Anna
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology (VH), general
Nimmermark, Sven
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Building Technologies

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78582