Skip to main content
Report, 2015

Ekonomisk värdering av återanskaffningskostnaden för träd - Alnarpsmodellen 2.0

Östberg, Johan; Sjögren, Johan; Kristoffersson, Anders;

Abstract

Betydelsen av att kunna ekonomiskt värdera träd har alltid varit ett viktigt redskap för att dels kunna försvara trädens betydelse, men även för att hindra skadegörelse eller sätta viten vid byggnation. Denna rapport redogör för arbetet med en ny värderingsmodell, Alnarpsmodellen, som är tänkt att användas som en nationell värderingsmodell för träd som inte är planterade i produktionssyfte. Modellen bygger på den prisutveckling som finns för olika trädstorlekar i plantskolorna och värdet justeras sedan endast på grund av eventuella skador eller minskad vitalitet, tills sist adderas ett schablonvärde för planterings- och etableringskostnaden. Modellen bygger alltså på mycket få parametrar som samtliga är väl förankrade i verkliga prissättningar av träd. Modellen fungerar för samtliga trädslag som finns att tillgå i plantskolor och den bygger endast på objektiva värden. Förhoppningen är att Alnarpsmodellen ska fungera väl i rättsliga sammanhang där subjektiva värden ofta ifrågasätts.

Keywords

Urban; Ekonomisk värdering; Stad

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie

2015, number: 2015:24
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Sjögren, Johan
Lund University

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78585