Skip to main content
Report, 2016

Rörflen

Palmborg, Cecilia

Abstract

Projektet har haft tre delar: Gödslingsförsök på två rörflensfält, där effekten av P, K och rörflensaska har undersökts. På mark i K(AL) klass II och P(AL) klass II eller högre är troligen inte gödsling med P och K nödvändigt för tillväxten av rörflen efter de första åren. För att undvika att markens PK-status minskar kan rörflensaska återföras till odlingen. Inventering av skadeinsekter och svampangrepp i rörflen. Inventeringar gjordes i Västerbotten, Norrbotten, Småland och Värmland. Rörflensgallmyggan Epicalamus phalaridis hittades bara i södra Västerbotten där den var talrikast 2012. En svampsjukdom, Ceratorhiza rhizodes, hittades i norra Västerbotten och Norrbotten. I övrigt har enstaka angrepp av rörflensbladlus och stritar observerats. En studie av jordbearbetningsmetoder vid återetablering av röflensvall med mycket ogräs. Ogräsbekämpning med glyfosat på våren följt av plöjning och harvning gav bäst effekt mot kvickrot, men ingen av metoderna gav tillfredsställande resultat.

Keywords

rörflen; fosfor; kalium; skadegörare; återetablering

Published in

Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2016, number: 2016:2
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Soil Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78598