Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2016Open access

Rörflen : skötsel för ekonomisk optimering

Palmborg, Cecilia

Abstract

Projektet har haft tre delar: Gödslingsförsök på två rörflensfält, där effekten av P, K och rörflensaska har undersökts. På mark i K(AL) klass II och P(AL) klass II eller högre är troligen inte gödsling med P och K nödvändigt för tillväxten av rörflen efter de första åren. För att undvika att markens PK-status minskar kan rörflensaska återföras till odlingen. Inventering av skadeinsekter och svampangrepp i rörflen. Inventeringar gjordes i Västerbotten, Norrbotten, Småland och Värmland. Rörflensgallmyggan Epicalamus phalaridis hittades bara i södra Västerbotten där den var talrikast 2012. En svampsjukdom, Ceratorhiza rhizodes, hittades i norra Västerbotten och Norrbotten. I övrigt har enstaka angrepp av rörflensbladlus och stritar observerats. En studie av jordbearbetningsmetoder vid återetablering av röflensvall med mycket ogräs. Ogräsbekämpning med glyfosat på våren följt av plöjning och harvning gav bäst effekt mot kvickrot, men ingen av metoderna gav tillfredsställande resultat.

Keywords

rörflen; fosfor; kalium; skadegörare; återetablering

Published in

Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2016, number: 2016:2Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Palmborg, Cecilia

   • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science
  Soil Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/78598