Skip to main content
Report, 1997

Effekter av olika konkurrensförhållanden vid utfodring på suggors hälsa och produktion

Olsson, Anne-Charlotte; Svendsen, Jörgen

Abstract

I Sverige arbetar vi numera enbart med lösdriftssystem till sinsuggor. Förbudet mot fixering av suggor under längre tidsperioder infördes huvudsakligen av djurskyddsmässiga skäl; det fanns en allmän strävan mot att suggorna skulle få större rörelsefrihe t, bättre möjligheter att kunna hålla sig rena, och större möjlig-heter att utöva ett naturligt beteende. Alla välfärdsproblem är dock inte lösta för att suggorna numera är lösgående. Bl a förekommer i vissa system en betydande konkurrens mellan suggorna vid utfodring. I denna rapport redovisas studier vars syfte främst varit att studera vilka effekter konkurrens vid utfodringen har på suggors hälsa, hållbarhet och produktion. studierna har genomförts dels genom individuell uppfölj- ning av ett antal djur i en stor suggbesättning (suggpool) med tvärtrågsbox och blötutfodring (studie l), dels genom jämförande studier av två olika sinsuggsystem med olika belastning vad avser konkurrens vid utfodring (studie 2). En bättre förståelse av sambanden är viktig för att få en effektiv produktion med en god hållbarhet och ett gott välbefinnande hos djuren. Sammanfattningsvis konstateras att inhysning av icke Jakterande suggor i system med stor konkurrens vid utfodringen inte enbart får negativa konsekvenser för djurens välfärd utan även resulterar i en försämrad produktion. Påfrestningarna tycks primärt ge effekter på reproduktionen; antalet problem med utebliven brunst, omlöp och dåliga dräktighetsresultat ökar. Även benproblemen ökar och det finns ett tydligt samband mellan bttn- och reproduktionsproblem. Däremot är det i första skedet svårare att påvisa några direkta effekter på antalet födda och levande födda grisar. Sekundärt leder dock reproduktions- och benproblemen även till en försämrad produktion av antalet grisar. Det ökade utgallrings- och rekryteringsbehovet medför så småningom att antalet unga djur, med en förhållandevis lägre produktion, blir fler i besättningen.

Keywords

non-lactating sows; feed competition; production; reproduction; longevity

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT)
1997, number: 113
ISBN: SLU-JBT-R—113—SE
Publisher: Department of Agricultural biosystem and technology

Authors' information

Olsson, Anne-Charlotte
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Biosystems and Technology
Svendsen, Jörgen
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Biosystems and Technology

Associated SLU-program

Future Animal Health and Welfare (until Jan 2017)

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78890