Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012Open access

Förbättring av hantering av bekämpningsmedel i växthus

Löfkvist, Klara; Svensson, Sven Axel

Abstract

Användningen av bekämpningsmedel i växthus har tidigare, åtminstone formellt, betraktats som om det skedde i ett slutet system, isolerat från omgivande mark, luft och vatten. Under senare år har dock flera mätningar av bekämpningsmedelsrester genomförts i vattendrag nedströms växthus. Resultaten gjorde det troligt att växthus bidrar till föroreningar av mark och vatten. Det har inte klarlagts om den dominerande orsaken är punktkällor eller diffusa källor. Detta projekt inriktas på punktkällor, som har samband med hantering av bekämpningsmedel (dvs alla hanteringsmoment utom själva sprutningen). I ett tidigare projekt identifierades punktkällor med riskabel hantering i ett antal verkliga situationer. Skillnader påvisades mellan företag, storlek, produktionstyp, ålder av lokaler, etc. Det framkom riskabla situationer med potential till förbättringar, men också många goda exempel och rimliga lösningar. Syftet med det nu rapporterade projektet (Säkrare hantering av bekämpningsmedel i växthus, del II) har varit att omvandla de identifierade bristerna till praktiskt genomförbara förbättringar, för att minska risken för olyckor och minimera konsekvenserna för eventuellt läckage av bekämpningsmedel i växthus. Olika situationer och problem har analyserats och generaliserats. Diskussioner och intervjuer med växthusodlare har genomförts för att finna flera goda exempel. Studien har omfattat följande förbättringsförslag för hanteringen av bekämpningsmedel: • Påfyllnadsstation: En station för fyllning/blandning/rengöring utvecklades som en fullskalemodell. Den testades av odlare och rådgivare, som föreslog ytterligare förbättringar. En viktig del av utformningen var att underlätta hanteringsarbetet och på detta sätt minska frestelsen att hantera bekämpningsmedel på olämpliga platser. I detta förbättringsförslag har goda exempel från odlare identifierats och modifierats. • Mobil påfyllnadsplats: För större anläggningar med samma kultur, där flera spruttankar fylls under en behandlingsomgång, föreslogs ett tillbehör till växthussprutan för att förebygga, alternativt samla upp oavsiktliga utsläpp. • Central placering av påfyllnadsplatsen: Påfyllnadsplatsen (inklusive lagring av bekämpningsmedel) föreslogs bli placerad centralt i växthusanläggningen, för att minska riskabla transporter. • Förbättrad sprutdesign: Diskussioner skedde med spruttillverkare för att införa ett skyddande skal för elektriska motorer, etc, så att växthussprutan kan rengöras på ett säkert sätt. • Undvikande av brunnar: Slutligen rekommenderar vi starkt att sprutoperatörer undviker all uppmätning och blandning i närheten av vaskar och golvbrunnar, anslutna till diken eller avlopp.

Keywords

pesticide leaching; point sources; greenhouse

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2012, number: 2012:20ISBN: 978-91-87117-19-0
Publisher: Dept. of Agrosystems, Swedish University of Agricultural Sciences

   Associated SLU-program

   Non-toxic environment

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/78906