Skip to main content
Factsheet, 2012

Precisionsgödsling med kalium höjer kokkvaliteten i matpotatis

Lindholm, Rolf; Wijkmark, Lars; Svensson, Sven-Erik

Abstract

Traditionellt gödslas hela fält med en medelgiva av växtnäring. I de fall mängden växttillgänglig näring varierar i marken resulterar medelgivan i positiva respektive negativa växtnäringsbalanser. Detta är varken bra för grödans kvalitet eller ur miljö- och kostnadssynpunkt. Tillämpas precisionsgödsling, d.v.s. behovsanpassad varierad gödsling, kan växtnäringstillförseln anpassas utifrån grödans behov på fältets olika delar. Precisionsgödsling är något som Hushållningssällskapet Halland tagit fasta på och specialstuderat vid odling av matpotatis. När fält slås samman till större skiften varierar normalt jordtyp och näringsinnehållet i marken, vilket kan leda till stora kvalitetsskillnader hos matpotatisen. Hushållningssällskapet Hallands försök visar att potatis från fält som precisionsgödslats håller en högre och jämnare kvalitet. Detta faktablad fokuserar främst på precisionsgödsling med kalium, då detta gödselmedel har stor betydelse för matpotatisens kvalitet.

Keywords

precisionsgödsling; kalium; kokkvalitet; matpotatis

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2012, number: 2012:30
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Lindholm, Rolf
Växa Sverige
Wijkmark, Lars
Växa Sverige
Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem

UKÄ Subject classification

Soil Science
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78915