Skip to main content
Report, 2011

Marknadsanpassad produktion av matpotatis

Jonsson, Pauliina; Lindholm, Rolf; Svensson, Sven-Erik

Abstract

Syfte Syftet med denna utbildningsmodul ”Marknadsanpassad produktion av matpotatis” har varit att undersöka om en förbättrad kommunikation mellan handel och odlare, förbättrade odlingsåtgärder och noggrann lagring, på sikt kan ge förutsättningar för en bättre ekonomi för både odlaren och handeln. Projektets syfte har också varit att öka attraktionskraften för matpotatis jämfört med andra konkurrerande livsmedel. Utbildningsmodulen delades in i fyra separata delmoduler, A-D, för att göra rapportens innehåll mer strukturerat och överskådligt. Delmodul A I delmodul A ”Marknadsundersökning” togs kontakt med olika marknadsaktörer inom grossistoch butiksled samt intresseorganisationen Svensk Potatis. Tre olika ansvariga från handeln i Halland och tre från grossistledet intervjuades, likaså Lars Elofson från Svensk Potatis. Genom personliga möten och telefonkontakt diskuterades vilka önskemål marknadsaktörerna hade kring sortval och kvalitetskrav på matpotatis samt aktörernas motiveringar till det. Det diskuterades också förpackningar och mer långsiktiga marknadsstrategier rörande matpotatis. Resultatet från diskussionerna var att man gemensamt kom fram till att det är viktigt att förbättra dialogen mellan potatisodlare, grossist och butik för att öka värdet på potatisen i alla led. En dialog som ger information till grossisten och butiken gör att en affärsidé med att exponera vissa sorter, kvaliteter och förpackningar kan utvecklas och ge en möjlighet för potatisodlaren att odla de mest intressanta sorterna och därmed också förbättra odlingsekonomin. Konkreta råd till odlaren: Upprätta kontakt med uppköpande handel i god tid innan odlingen planeras. Ta reda på vilka sorter, storleksintervall och användningsområden som önskas. Vid försäljning direkt till butik eller restaurang har man möjlighet att profilera certifieringen Svenskt Sigill resp. KRAV, närproducerat eller andra positiva och värdehöjande aspekter i den egna odlingen. Delmodul B I delmodul B ”Produktionsplan” skapades en produktionsplan för varje fält genom ett samarbete mellan odlare och rådgivare. Parametrar som utsädeskvalitet, sättavstånd, gödsling, bevattning, radavstånd och kupans storlek ingick i planen. Målsättningen var att skapa de bästa odlingsförutsättningarna för sorten/sorterna som marknaden efterfrågade. Modulen genomfördes hos tre odlare, varav två konventionella och en ekologisk, i Hallands län under 2010. Det är mycket viktigt att välja certifierat utsäde och gödsla enligt förväntad skörd samt anpassa kväve- och kaliumgödslingen efter sortens specifika krav. I den ekologiska odlingen är detta ännu viktigare och då främst med tanke på bladmögelangrepp som kan begränsa knöltillväxten redan tidigt på säsongen. Både i den konventionella och den ekologiska odlingen tillämpades behovsanpassad kaliumgödsling efter markkartering för att få jämnare parti och högre andel säljbar skörd. Bladmögelbekämpningen i den konventionella odlingen följde råden från en datamodell som är utvecklad för bladmögelbekämpning baserad på lokala väderleksuppgifter. Konkreta råd till odlaren: Minst 4-6-års uppehåll mellan potatis i växtföljden Utsäde av god kvalitet Aktuella jordanalyser Väldränerade fält Bevattningsmöjlighet Välbalanserad gödsling med N, P och K Kontrollera förekomst av bladmögel och torrfläcksjuka (Alternaria) Delmodul C Delmodul C behandlar ”Provtagning innan blastdödning och skörd”. Provtagning, kokprov och korrekta åtgärder kring blastdödning genomfördes hos de tre odlarna. Metoden baserades på information från rapporten ”Potatisens specifika vikt och kokegenskaper” av Göstason och Olsson (2008) och kvalitetskontrollföretaget SMAK. Provtagning i fält och SMAK-analyser gav detaljerad information om vilka åtgärder som måste planeras för att förbättra kvaliteten och höja andelen säljbar skörd. Det var framförallt skalmissfärgning, men även skorv, som påverkade nedklassning av potatisen. Mycket positivt var att de mekaniska skadorna generellt var låga. Potatisen hanterades mycket skonsamt från skörd till lagring. Konkreta råd till odlaren: Provgräv för att veta när tillväxten ska stoppas (rätt specifik vikt) Tillämpa skonsam upptagning Delmodul D Delmodul D ”Lagring” handlar om lagring av den skördade potatisen. Hos de tre odlarna dokumenterades bland annat lagring, lagringsklimat, lagerjournal, specifika lagringskrav, sortering och försäljning. Lagringen genomfördes i välanpassade lager med klimatkontroll och möjlighet att kontrollera den lagrade potatisen kontinuerligt. Konkreta råd till odlaren: Bra upptorkning och sårläkningsperiod under 2-3 veckor God kontroll och styrning på ventilation och temperatur

Keywords

produktion; matpotatis

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2011, number: 2011:43
ISBN: 978-91-86373-94-8
Publisher: Tillväxt Trädgård, Sveriges lantbruksunivrsitet

Authors' information

Jonsson, Pauliina
Växa Sverige
Lindholm, Rolf
Växa Sverige
Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78949