Skip to main content
Report, 2011

Lagring av potatis i ett föränderligt klimat

Kronhed, Andreas; Lindholm, Rolf; Andersson, Stina; Svensson, Sven-Erik

Abstract

I en tid med diskussioner om förändrat klimat, med milda regniga höstar och vintrar, såg vi behovet av en sammanställning av aktuella ventilations- och lagringssystem för matpotatis. Inom projektet besökte vi British Potato Council i Sutton Bridge, utanför Boston i östra England, där en relativt omfattande forskning inom området potatis och lagring utförs. Härifrån fick vi värdefull kunskap med oss hem. En litteraturstudie har genomförts där vi beskriver lagringsprocess, upptorkning, sårläkning och temperatursänkning vid potatislagring. Vidare beskrivs olika lagringssystem; löslagring, ”Alf Johansson systemet”, rumsventilering samt under- och övertrycksventilering. Rapporten avslutas med en diskussion och vilka funderingar du som odlare bör ha med dig inför val av lagrings- och ventilationssystem för matpotatis. Vi nämner även några leverantörer av systemen samt beskriver översiktligt systemens för- och nackdelar. Det finns stora skillnader på hur vi har lagrat potatis i Sverige och hur det lagrats potatis i andra stora potatisproducerande länder, t.ex. England och Holland. En del skillnader kan förklaras med tradition, men de klimatmässiga förutsättningarna är också olika. Lågflödesventilation enligt ”Alf Johansson systemet” som använts under lång tid i Sverige förutsätter att vi lagrar in en relativt torr potatis. Med de förväntade klimatförändringarna samt odling på allt styvare jordar och på de allt större odlingsföretagen måste vi ha tillgång till alternativa lagringssystem, för att klara såväl snabbare upptorkning som effektivare temperatursänkning. Vilket eller vilka system som är bäst beror på parametrar som försäljningsstrategi, energiåtgång och investeringens storlek. Tittar vi bara på vilka system som är effektivast när det gäller upptorkning och temperatursänkning av potatis vid lådlagring, så är de system som tvingar luften genom lådorna, d.v.s. undertrycksventilering respektive övertrycksventilering bäst. ”Alf Johansson systemet” behöver flest driftstimmar för att torka upp och kyla potatisen vid lådlagring, medan rumsventilering, med glest ställda lådstaplar, intar en mellanställning. Under- respektive övertryckssystem vid lådlagring kommer i de flesta fall att ha större kapacitet än vad som normalt behövs. Samtidigt kan dessa system vara räddningen ett år med mycket blöt potatis, t.ex. p.g.a. rötor eller frostskadad potatis, och de kan därför vara skillnaden mellan en lyckad inlagring och ett totalhaveri i lagret.

Keywords

lagring; matpotatis; föränderligt klimat

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2011, number: 2011:48
ISBN: 978-91-86373-80-1
Publisher: Dept. Agrosystems, Swedish University of Agricultural Sciences

Authors' information

Kronhed, Andreas
Lovang Lantbrukskonsult AB
Lindholm, Rolf
Växa Sverige
Andersson, Stina
Hushållningssällskapet Skåne
Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78950