Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2010Open access

Gödsling i slutet odlingssystem i växthus : underlag till utbildningsmodul

Christensen, Inger; Hansson, Torbjörn; Svensson, Sven-Erik

Abstract

Genom att sluta odlingssystemet i växthusodling görs stora besparingar av växtnäring och vatten jämfört med ett öppet system. Utöver detta blir miljövinsten betydande. Odling i ett slutet system innebär dock förändringar i gödslingsstrategin och hänsyn måste tas till vad returvattnet har för innehåll av växtnäring. Kännedom om returvattnets sammansättning utgör en viktig basinformation vid komponering av ny stamlösning och behovet av förändring av stamlösningen blir större än i ett öppet system. Odling i slutet system ställer högre kvalitetskrav på råvattnet och särskilt innehållet av natrium och klorid är viktigt att ta hänsyn till. I praktiken kan det innebära att andra råvattenkällor behöver tas i bruk t.ex. regnvatten eller kommunalt vatten. Syftet med den här rapporten är att ge växthusodlare ett verktyg att beräkna näringslösning för slutna odlingssystem. Inledningsvis beskrivs vad som karaktäriserar ett slutet system och exempel ges på teknisk utformning. En genomgång görs av viktiga parametrar att ta hänsyn till såsom råvattenkvalitet, analysförfarande, alkalinitet och pH-reglering samt risknivåer på grund av ackumulering av växtnäringsämnen. I rapporten beskrivs en metod för hur man räknar fram en näringslösning i ett slutet system. Beräkningen görs i sex steg och som hjälp för beräkningarna finns en förteckning över olika gödselmedels växtnäringsinnehåll. Principen för beräkningarna är oberoende av odlingsinriktning och beräkningsexempel ges för både grönsaks- och krukväxtodling. Förslag på beräkningsformulär ges såväl i ”pappersform” i denna rapport samt via en Excel-fil. Beräkningsmetodens upplägg: 1. Beräkning av vattenmixens sammansättning 2. Beräkning av näringslösningens sammansättning 3. Beräkning av stamlösningens sammansättning 4. Justering av pH 5. Förslag på arbetsgång för beräkning av näringslösning 6. Beräkning av mängd stamlösning Utöver denna beräkningsmetod så är ett Windowsbaserat beräkningsprogram för uträkning av näringslösningar under utveckling i ett samarbete mellan SLU Alnarp och Grön Kompetens. Det kommer att kunna utföra olika typer av beräkningar såsom pH- och ledningstalsberäkningar, blandning av olika vatten inkl. returvatten samt beräkning av näringslösning efter valda gödselmedel.

Keywords

Gödsling ; Växtnäring; Växthusodling; Slutet odlingssystem; Råvatten; Returvatten; Näringslösning; Stamlösning; Grönsaksodling; Krukväxtodling; Beräkningsmetod

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2010, number: 2010:15ISBN: 978-91-86373-22-1
Publisher: Område Jordbruk, Sveriges lantbruksuniversitet