Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012Open access

Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö : årsrapport för 2011

Lingman, Anna; Fagerholm, Björn

Abstract

Södra Cell Värös påverkan på fisksamhället har övervakats sedan 1983 genom provfisken med bottentrål i det havsområde där avloppsvattnet släpps ut. Motsvarande undersökningar har utförts i ett opåverkat referensområde. Fångsten har främst dominerats av unga individer av flera torsk- och plattfiskarter. De vanligaste arterna i fisket är sandskädda och vitling. Flera av de fångade arterna har visat ökande fångster under senare år, särskilt i recipientområdet. Fjärsing, tungevar och svart smörbult är arter som har ökat i båda områdena. Kolja, slätvar och randig sjökock har ökat i recipientområdet, men ingen trend har kunnat urskiljas i referensområdet. Rödspätta och torsk däremot, saknade trend i recipienten men minskar i referensen. Sedan provfiskets början har artrikedomen i fångsten ökat i både recipient- och referensområdet. Utifrån undersökningarna kunde ingen tydlig negativ effekt på fisk urskiljas från Södra Cell Värös utsläpp. Uppvandringen av unga ålar i Viskan har dokumenterats årligen med hjälp av fällor i åmynningen. Uppvandringen har varit mycket liten de senaste 20 åren. En stark nedgång har skett sedan provtagningens början och under 2011 fångades det hittills lägsta antalet ålar. Ålens nedgång har följt de trender som setts på andra platser i Europa (ICES, 2009) och beror troligtvis inte på verksamheten vid Södra Cell Värö. För att undersöka bottenförhållandena på och i anslutning till utsläppstuben har området filmats varje höst med en fjärrstyrd undervattensfarkost, ”Sjöugglan”. Havsbotten i anslutning till tuben visade mindre tecken på syrebrist i årets filmning.

Keywords

Fisksamhälle; Cellulosaindustri; Recipientkontroll

Published in

Aqua reports
2012, number: 2012:3ISBN: 978-91-576-9070-8
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet