Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012Open access

Test av mekaniska plantskydd och insekticider mot snytbaggar, anlagt våren 2009 : slutrapport

Härlin, Carina; Eriksson, Stefan

Abstract

Ett stort problem vid föryngring av barrträd i Sverige är skador orsakade av snytbaggen, Hylobius abietis (L.). Skadorna orsakas av den fullbildade skalbaggen då den äter av bark på stam och grenar på bl.a. gran- och tallplantor. Många plantor ringbarkas eller får så stor del av barken avgnagd att de dör. Behandling med insekticider har hittills varit det vanligaste sättet att i möjligaste mån skydda plantorna från snytbaggeskador. Användandet av mekaniska plantskydd ökar dock, delvis för att allt fler skogsföretag blir FSC-certifierade. Certifierade företag måste satsa mer på giftfria alternativ och behöver även söka dispens årligen hos FSC för att få använda insekticid som skydd för barrplantor. Merit Forest är den enda av de godkända insekticiderna som certifierade företag kan få dispens att använda för närvarande. En annan mycket viktig åtgärd för att minimera snytbaggeskadorna är att plantera i ren mineraljord, som erhålls med markberedning. Rapporten redovisar resultat från ett försök med 12 olika behandlingar samt ett obehandlat försöksled som testades under tre år på omarkberedd mark och ett försök där fyra av behandlingarna och ett obehandlat försöksled testades i markberedd mark. I omarkberedd mark hade insekticiderna, både med engångsbehandling och med ombehandling, bäst effekt mot snytbaggeskador och allra bäst var Hylobi Forest. I markberedd mark var Merit Forest med ombehandling och Conniflex de mest effektiva skydden mot snytbaggeskador. Denna studie ingår i Snytbaggeprogrammet vid SLU, som finansieras av skogsnäringen genom deras bidrag på 3 öre per insekticidbehandlad planta.

Keywords

mekaniska plantskydd; Hylobius; insekticid

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
2012, number: 4
Publisher: Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet