Skip to main content
Factsheet, 2012

Torrhaltsbestämning av spånprov uttagna med motorsåg

Nylinder, Mats; Fryk, Hans

Abstract

Intresset för att fastställa torrhalten i virke har ökat i och med att användning av virke till förbränning vuxit. Torr-halten är en grundläggande parameter för att fastställa energimängden och kvantiteten vid vägning. Under de senaste 20-30 åren har en rad metoder för uttag av torr-haltsprov provats såväl i Sverige som utomlands. De flestaav dessa bygger på olika tekniska utformningar av provtagningsutrustning för att få representativa prov. Variationen i torrhalt inom stamved och mellan stockar talar för att man inte bör inrikta utveckling mot att söka utveckla metoder som har så god noggrannhet och pre-cision för ett enskilt prov utan finnaen metod som är robust för en trave som helhet. En sådan metod kan vara att göra en enkel provsamlingsfickaför en standardmo-torsåg och ta ett antal ”snitt” i en trave för att få spån från så många stockar som möjligt i traven. Syftet med denna studie är att för en sådan lösning få en uppfattning om vilka avvikelser som föreligger mellan torrhalten i spån från en motorsåg och intilliggande ved.För att klarlägga detta uppsamlades spån från ett helt sågsnitt intill en trissa och ett halvt snitt på andra si-dan trissan innan denna sågades fram. Det halva snittets djup i stocken bestämdes genom en visuell bedömning av halva stockdiametern. Spånet från sågen uppsamla-des i en spånfickakopplad till motorsågen som byggdes för denna studie.För att minimera eventuell risk för uttorkning av speci-ellt spån, men även av trissorna, vägdes proven i direkt anslutning till provtagningen i skogen. För att belysa vedens betydelse för provtagningen togs prov av olika trädslag, virke av olika dimensioner, ofruset och fru-set virke samt lagrat virke. Detta projekt genomfördes inom ramen för FoU-programmet ”Effektivare skogs-bränslesystem” som drivs av Skogforsk.Resultatet av studien visar att ingen signifikantskill-nad kunde påvisas mellan torrhalten i spån från halva snitt, hela snitt eller i mellanliggande trissa. Endast för färsk ek och lagrad klen ek gav de tre metoderna olika torrhalt. För dessa ekprov uppmättes högre torrhalt i spånet än i trissorna. Det avvikande resultatet för ek är litet vad gäller uppmätta medelvärden och avvikel-serna är inte de samma mellan metoderna för de olika försöksleden. Ytterligare studier bör därför genomföras för tyngre trädslag likt ek.Sammanfattningsvis talar resultatet i denna studie för att en konventionell motorsåg men spånsmalare kan användas som redskap för att insamla prov i rundved för torrhaltsbestämning.

Keywords

Bränsleved; Provtagning; Torrhalt

Published in

Research results (Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Products)
2012, number: 10
Publisher: Institutionen för skogens produkter, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nylinder, Mats
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Products
Fryk, Hans
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Products

UKÄ Subject classification

Wood Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/79085