Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012Open access

Nitratutlakning beroende på kvävegödslingsnivå och skörderespons i havre på en lätt jord

Delin, Sofia; Stenberg, Maria

Abstract

Höga kvävegödslingsnivåer kan öka nitratutlakningen. Hur stor denna ökning blir hänger troligtvis samman med grödans kväveutnyttjande och gödslingens effekt på skörden. För att studera nitratutlakningen efter olika kvävegödslingsnivåer och skörderespons, anlades fältförsök i havre 2007, 2008 och 2009 på en sandjord utanför Skara i Västergötland. Nitratutlakningen bestämdes från nitratkoncentrationen i markvatten som provtogs med keramiska sugceller placerade på 80 cm djup samt från uppmätt avrinning vid en mätstation i närheten. Resultaten visade att ökningen i utlakning på grund av gödsling var obetydande så länge gödslingen gav en skörderespons på åtminstone 10 kg kärna (85% TS) per kg tillfört kväve. Över denna gödslingsnivånivå avtog skörderesponsen och nitratutlakningen ökade gradvis. Detta innebar att utlakningen per producerat kg havre var som minst runt denna nivå. Den ekonomiskt optimala kvävegivan beror på prisrelationen mellan gödsel och spannmål, vilken i Sverige vanligen varierar mellan 5 och 15. Med andra ord, precisionsgödsling som innebär 10 kg skördeökning per extra kg kvävegödsel kan vara optimal för ekonomin och ger samtidigt ingen ökad kväveutlakning.

Keywords

kväveutlakning; precisionsodling; miljö; kvävegödsling; spannmål; nitrogen leaching; precision agriculture; environment; nitrogen fertilization; cereal

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö)
2012, number: 10
ISBN: 978-91-576-9096-8
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet