Skip to main content
Report, 2012

Fysikalisk analys av golfgreener

Sandell, Bert

Abstract

Många golfbanor i Sverige byggda på 1980- och 1990-talet, behöver bygga om sina greener för livslängden är begränsad. I beslutsunderlagen saknas ofta greenanalyser. De laboratorier som erbjuder standardiserade ackrediterade analyser av såbäddsmaterial, använder metoder som inte är direkt utvecklade för att studera en greens åldrande med ostörda prover. Analysen av det organiska materialet i golfgreener är starkt begränsad. Några analysresultat från laboratorierna har så stora mätosäkerheter att nyttan av dem är tveksam. Vissa laboratorier har anpassat sina mätmetoder för ostörda prover, men det är ofta oklart på vilket sätt och hur stora felfaktorerna är. Dessutom ger mätmetoderna delvis missvisande resultat när det gäller porvolymer, vilket är en av de viktigaste egenskaperna för en golfgreen, speciellt om konstruktionen inte följer United States Golf Associations (USGAs) rekommendationer. Med egna mätningar kan man följa många av faktorerna för att få indikationer om behovet av djupare analys. Dessutom är det värdefullt med egna mätningar för att sätta dem i ett erfarenhetsmässigt perspektiv, samt kunna relatera dem till övriga omständigheter angående skötselbudget, yttre faktorers inverkan och anläggningens spelmässiga belastning och slitage, vilket sällan ingår i laboratorieanalyser eller dess rådgivning. I rapporten redovisas vilka egna mätningar som är fältmässigt enkla och nyttiga, samt lite rekommendationer diskuteras för att förstå hur en green är konstruerad och åldras.

Keywords

golf; green; analys

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2012, number: 2012:22
ISBN: ISBN 978-91-87117-21-3
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Sandell, Bert
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management, Design and Construction

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/79111