Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2012Open access

Ta ut vindfällda granar i rätt tid

Öhrn, Petter; Björklund, Niklas; Lindelöw, Åke; Långström, Bo

Abstract

Granbarkborrens svärmning sker tidigare än för 30 år sedan. Insekterna får därmed längre tid på sig att föröka sig i träd som blåst omkull under vintern. För att stoppa granbarkborrens spridning måste vindfällda träd tas om hand i rätt tid. Nu har SLU-forskare tagit reda på vilka dessa kritiska tidpunkter är. Kunskapen om vid vilka regionspecifika temperatursummor som granbarkborren svärmar samt när den nya generationen är färdigutvecklad, är viktig för att effektivt kunna förebygga och bekämpa skador. Temperatursummor kan nämligen användas för att förutsäga händelser i granbarkborrens livscykel. Granbarkborren börjar svärma på våren. Våra resultat* visar att detta inträffar vid 51 daggrader. Granbarkborrens svärmning visade sig pågå längre än man tidigare har trott. I södra Sverige, hade hälften av flygaktiviteten ägt rum i mitten av juni och den fortsatte sedan en bra bit in i augusti. Under de senaste 30 åren har första dag med temperaturförhållanden lämpliga för granbarkborrens svärmning tidigarelagts cirka två veckor, vilket innebär svärmning i slutet av april istället för mitten av maj i södra Sverige. Efter parning och äggläggning lämnar föräldradjuren värdträdet för att svärma en andra gång och anlägga en eller flera syskonkullar. Den första syskonkullssvärmningen skedde i slutet av maj vid en temperatursumma av 122 daggrader, knappt en månad efter första svärmning i södra Sverige. Redan i slutet av juni - vid en temperatursumma av 437 daggrader – började den nya generationen baggar att lämna de träd där de utvecklats. I de träd som angreps tidigt hann tre fjärdedelar av baggarna lämna sina värdträd innan vintern. I träd som angreps i juli hann däremot bara 15 procent av djuren ut innan vintern. Detta avgör hur effektiv sök-och-plock avverkning kommer att vara för att reducera barkborrepopulationen. Den höga andelen föräldradjur som lämnade sina värdträd, och en omfattande flygaktivitet i juli som inkluderade baggar från den nya generationen, visar att syskonkullar och en påbörjad andra generation är vanligt förekommande även under rådande klimat i södra Sverige. För att minimera risken för granbarkborreangrepp bör upparbetning av virke ske antingen innan svärmning, eller om man vet när angreppen skett, innan syskonkullsvärmningen. I det senare fallet förhindras inte bara att en ny generation bildas i de angripna träden utan också att baggarna lägger en eller flera syskonkullar. Om detta inte hinns med blir nästa kritiska tidpunkt att få ut virket innan den nya generationen lämnar träden.

Keywords

Granbarkborre; Ips typographus; Bekämpning; Svärmning; Kritiska tidpunkter; Syskonkull; Andra generation

Published in

Skogseko
2012, Volume: 27, number: 4, pages: 43-43
Publisher: Skogsstyrelsen