Skip to main content
Factsheet, 2012

Mätning av grotflis

Nilsson, Daniel; Nylinder, Mats; Fryk, Hans; Nilsson, Jonaz

Abstract

Syftet med denna studie har varit att jämföra olika mätmetoder för grotflis som bygger på volym, vikt och olika sätt att uppskatta fukthalten. Den metod som antas som facit bygger på 10 prover per container vilket innebär 30 prover per leverans. Facit har sedan jämförts mot 6 olika mätmetoder. Studien omfattar 44 leveranser grotflis, i huvudsak från barrträd, under vinter- och sommarförhållanden. Transporten till värmeverket har skett i ekipage om tre fliscontainrar. Denna redovisning är en förkortad version av projektets slutrapport, Rapport nr 21 vid institutionen för skogens produkter, SLU, Uppsala. Medelfukthalten för grotflisen i hela studien uppmättes till 35,2 % av LNU/SLU och 34,9 % av VMF Syd vilket är en skillnad på 0,3 %-enheter. Beräknas kvotspridningen för fukthaltsmätningarna blir den ca 10 % för VMF-mätning och ca 32 % för en finsk metod för skattning av fukthalt jämfört med LNU/SLU. Det effektiva värmevärdet varierar mellan 2,86 till 3,22 MWh/ton och mellan 0,97 och 1,01 Mwh per m3s. När det gäller de olika mätmetoderna visade det sig att mätmetod M6, energivärde direkt från VMFs mätsedel, var den bästa med en kvotspridning på 6,4 % i jämförelse med antaget facitvärde beräknat enligt LNU/SLU. Anledningen till detta är att denna mätning baseras på mätning av fukthalten och ett beräknat effektivt värmevärde för varje enskild leverans medan de andra mätmetoderna bygger på ett beräknat ”erfarenhetstal” för energinnehåll per ton respektive per m3s för leveranserna i studien. Om mätningen baseras på erfarenhetstal för fukthaltsmätning visar resultaten att volymmätning ger en mindre kvotspridning, runt 10 %, jämfört med viktbaserad mätning där kvotspridningen hamnar på ca 17 % jämfört med facit. Fukthaltsmätning enligt en finsk metod ger en kvotspridning på ca 15 %. Volymminskningen under transport för alla leveranser i studien uppmättes i medeltal till strax över 2 % och resultaten visar också att den största delen av volymminskningen, ca 70 %, sker redan under de första kilometrarna.

Keywords

Grotflis; virkesmätning; volymmätning; vägning; fukthalt

Published in

Research results (Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Products)
2012, number: 11, pages: 1-5
Publisher: Institutionen för skogens produkter, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Nylinder, Mats
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Products
Fryk, Hans
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Products
Nilsson, Jonaz
Linnaeus University

UKÄ Subject classification

Renewable Bioenergy Research
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/79161