Skip to main content
Factsheet, 2016

Detaljstudier vid grisning i två olika boxsystem

Olsson, Anne-Charlotte; Cedergren, Malin; Botermans, Jos;

Abstract

Hög spädgrisdödlighet är ett problem i smågrisproduktionen. Under senare år har antalet födda grisar per kull ökat och optimala förhållanden i samband med grisarnas födelse är av stor betydelse för spädgrisarnas överlevnad. Hur den mest optimala grisningsboxen utformas har diskuterats flitigt under senare år. Som en åtgärd för att minska spädgrisdödligheten föreslår Sveriges Grisföretagare att det ska bli tillåtet för svenska producenter att tillfälligt stänga inne suggor med skyddsgrindar under de första dygnen efter grisning. Bland argumenten mot tillfällig innestängning av suggan framförs bl a att en tillfällig innestängning kan orsaka stress hos suggan med negativa konsekvenser för grisning och mjölkproduktion. I denna studie har ett antal grisningar i två olika typer av grisningsboxar (typ A, för helt lösgående grisning, Bild 1; respektive typ B, för tillfällig innestängning av suggan i samband med grisningen, Bild 2) videofilmats och detaljstuderats. I denna studie har inte några skillnader i total grisningstid respektive i födelseintervall mellan smågrisar hos suggor i de två boxtyperna kunnat påvisas. Däremot observerades att de lösgående suggorna (i boxtyp A) oftast valde att föda sina grisar på den fasta ytan i boxen. P g a den tillfälliga innestängningen var detta en omöjlighet för suggorna i boxtyp B. Det konstaterades också att vissa närmiljödetaljer i boxarna kan fördröja den första juverkontakten efter grisarnas födelse. Studier av juverkontakter m h a videoupptagningar är dock ingen optimal metod eftersom individuell märkning vid grisningen är omöjlig

Published in

LTV-fakultetens faktablad

2016, number: 2016:20
Publisher: SLU- Partnerskap Alnarp

Authors' information

Olsson, Anne-Charlotte
Swedish University of Agricultural Sciences, Rural Buildings and Animal Husbandry
Cedergren, Malin
Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Botermans, Jos
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/79200