Skip to main content
Licentiate thesis, 2017

Kampen om fredsmilen

Höglund, Mats

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka varför det upprättades så kallade fredsmilskartor i samband med 1655 års reduktion samt att ta reda på vilken funktion dessa kartor hade för statsförvaltningen. Genom att undersöka varför fredsmilskartor framställdes är ambitionen även att klargöra lantmäteriets roll inom statsförvaltningen under 1600-talet. Forskningen om den svenska maktstaten talar samstämmigt om en komplex byråkrati byggd för att dra nytta av och, om möjligt, öka trycket på bönderna i form av fotsoldater till armén och skatteuppbörd. Innehav av jord och rätten att ta ut skatter var några av de viktigaste frågorna under 1600-talet. Min genomgång av arkivet efter Reduktionskollegium visar att en stor fråga för detta kollegium var frågan om fredsmilsdistrikten och kartläggningen av dessa. Frågan handlade främst om hur dessa fredsmilsdistrikt skulle mätas upp av lantmätarna. Två olika typer av mätmetoder debatterades under femton års tid och kartor upprättades, reviderades och upprättades på nytt ett flertal gånger. Anledningen var att nästan alla ledamöter av Reduktionskollegiet var adelsmän med stora jordinnehav inom fredsmilsdistrikten. Adelmännen ville att dessa fredsmilsdistrikt skulle vara så små som möjligt och förespråkade därför en annan mätmetod än den metod som Karl X Gustav bestämt att mäta fredsmilen på för lantmätarna. Min undersökning visar dock att lantmätarna, som såg sig som kungliga tjänare i kronans tjänst snarare än som adelns tjänare, höll fast vid den mätmetod som kungen från början hade bestämt. Kartläggningen av fredsmilsdistrikten var en av de viktigaste frågorna för Reduktionskollegiet efter riksdagsbeslutet 1655. Avhandlingen kan visa att lantmäteriet var väl etablerat i Sverige i mitten av sextonhundratalet och att upprättandet av kartor var en förutsättning för 1655 års reduktion i fredsmilsdistrikten.

Keywords

Kartor; 1600-talet; Reduktion; Lantmäteri; Lantmätare

Published in


ISBN: 978-91-576-9456-0, eISBN: 978-91-576-9457-7
Publisher: Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Höglund, Mats
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development

UKÄ Subject classification

History
Human Geography
Economic Geography

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/79729