Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2016Open access

Inventering av varg vintern 2015-2016

Wabakken, Petter; Svensson, Linn; Maartmann, Erling; Åkesson, Mikael; Flagstad, Øystein

Abstract

Mål och metodikVargstammen i Sverige och Norge utgör en gemensam skandinavisk population med utbredningöver riksgränsen. årliga inventeringar genomförs vintertid i respektive land. Miljødirektoratet ochNaturvårdsverket har utarbetat nya gemensamma skandinaviska riktlinjer för inventering av varg.De nya riktlinjerna används från och med vintern 2014-2015. Antal, utbredning ochbeståndsutveckling i vargpopulationen i Skandinavien dokumenteras i första hand genominventering av antal revir med familjegrupper och revirmarkerande par underinventeringsperioden 1 oktober-31 mars. Populationens storlek vintern 2015-2016 är beräknadmed samma metod som föregående vinter (från antal valpkullar till antal individer).Inventeringen genomförs i huvudsak genom spårning på snö samt DNA-analyser av spillning ochurin. Information från radiotelemetri, forskningsdata samt döda vargar används när sådaninformation finns tillgänglig. Länsstyrelserna i Sverige respektive Høgskolen i Hedmarktillsammans med SNO (Statens Naturoppsyn) i Norge är ansvariga för att genomförainventeringen i fält. De kontrollerar även i fält de rapporter om spår och andra observationer somallmänheten i stor utsträckning bidrar med under inventeringsarbetet.Antal familjegrupper och revirmarkerande par.Under hela inventeringssäsongen 2015-2016 dokumenterades 41 familjegrupper av varg iSkandinavien varav 30 inom Sverige, fyra längs riksgränsen (delas av Sverige och Norge) ochsju inom Norge. 29 revirmarkerande par dokumenterades varav 24 inom Sverige, ett längsriksgränsen och fyra inom Norge. Efter fördelning av de fem gränsreviren med hälften tillrespektive land var summan för Sverige 32 familjegrupper och 24,5 revirmarkerande par, förNorge var summan 4,5 revirmarkerande par och 9 familjegrupper.PopulationsuppskattningMed samma metod som användes förra säsongen beräknas den skandinaviska populationen till430 vargar (95% CI = 340-559). Den svenska delen av populationen, med halva gränsrevirinkluderade beräknas med samma metod till 340 (95% CI = 269-442) vargar. Metoden baseraspå antal föryngringar och inkluderar levande såval som kända döda vargar under helainventeringsperioden. Hela den norska populationen inklusive gränsreviren inventeras istället ifält. Inom Norge dokumenterades 65-68 vargar medan det dokumenterades minst 25gränsöverskridande vargar.GenetikFyra nya finskryska vargar dokumenterades (alla hanar). Tre av dessa vargar är dokumenteradedöda medan den fjärde vargen har etablerat revir i Dalarnas län. Utöver dessa finns två sedantidigare kända finskryska vargar fortsatt kvar i Sverige, den ena i en familjegrupp med årsvalparfödda 2015 (Prästskogen) och den andra som ensam stationär varg (Tiveden).Den genomsnittliga inavelskoefficienten som uppskattar inavelsnivån i populationen harberäknats till 0.24 för vinterns familjegrupper, det innebär en svag minskning sedan förrasäsongen.

Keywords

Varg, Canis Lupus, antal famlijegrupper, antal revirmarkerande par. populationens storlek, beståndsutveckling, inventering, Skandinavien, Canis Lupus, monitoring, population status, Scandinavia, wolves

Published in

Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia
2016, number: 2016:1ISBN: 978-82-426-2924-1
Publisher: Rovdata og Viltskadecenter