Skip to main content
Report, 2016

Nära vargar

Frank, Jens

Abstract

Det saknas utvärderingar av och kunskap om vilka åtgärder som har effekt då detgäller att hantera situationer med vargar nära bebodda hus eller människor, äveninternationellt.Det saknas dokumentation av antalet situationer vargar befunnit sig närabostadshus eller människor i Sverige.Sedan 1999 har riktade skrämselåtgärder använts mot vargar nära bostadshus ellermänniskor (inom 30 meter) vid åtminstone 6 tillfällen.Baserat på resultaten från dessa skrämselinsatser bedömer vi att sannolikheten föratt skrämselåtgärder ska lyckas är mycket små.Vi föreslår att länsstyrelserna i Sverige använder “händelseformulär” för att samlain uppgifter om hur ofta situationer med vargar nära bostadshus eller människorförekommer.Vi föreslår att Viltskadecenter får i uppdrag att årligen sammanställa dessahändelseformulär på samma sätt som rapporten om viltskadestatistik, ochpublicera den på sin webbplats senast 15 februari påföljande år.Vi föreslår en ändrad terminologi där ”situationer med vargar nära bostadshus”respektive ”situationer med vargar nära människor” ersätter begrepp som”oskygga vargar” och ”närgångna vargar” eftersom dessa leder till felaktigaförväntningar på myndigheternas agerande.Vi föreslår att en person från varje förvaltningsområde får ett särskilt ansvar föratt upprätthålla kompetens i att genomföra skrämselåtgärder och attViltskadecenter koordinerar dessa, samt att Viltskadecenter vid förfrågan frånlänsstyrelsen kan assistera vid genomförandet av sådana åtgärder.

Keywords

varg, Canis lupus, rovdjur, närgången, oskygg, skrämselåtgärder, Viltskadecenter, rovdjursförvaltning

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2016, number: 2016:4
ISBN: 978-91-86331-93-1
Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

  SLU Authors

  Associated SLU-program

  Wildlife Damage Centre

  UKÄ Subject classification

  Ecology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/79784