Skip to main content
Report, 2017

Guide till fruktflugan Drosophila suzukii

Svensson, Birgitta; Tönnberg, Victoria; Becher, Paul; Manduric, Sanja; Håkansson, Thilda

Abstract

Projektet "Förebygg och begränsa etablering på gårdsnivå av den allvarliga fruktflugan Drosophila suzukii genom hygienåtgärder" har som huvudsyfte att begränsa utvecklingen av suzukii-flugan i odlingar av frukt och bär i Sverige. För att minska spridning och skadeverkan är det viktigt att öka medvetenhet och kunskap om skadegöraren hos odlare och rådgivare och det behövs användbara verktyg för att möjliggöra en acceptabel kontroll. I projektet har tre pilotgårdar använts som underlag för en risk- och åtgärdsanalys och konkreta åtgärder har diskuterats. Guiden som utformats inom projektet är en sammanställning av aktuell nationell och internationell kunskap och erfarenhet. Den innehåller en beskrivning av skadegöraren, metodik för övervakning samt förslag på åtgärder för att undvika och minimera skador. För att bedöma förekomst och skadans omfattning i odlingen krävs dels fällor och dels analyser och kontroll av bär. Hygienåtgärder som innebär noggrann insamling av skadade bär är för närvarande en av de viktigaste åtgärderna för kontroll av suzukii-flugan. Risk- och åtgärdsanalysen, som bifogas guiden, ger odlaren och rådgivaren ett arbetsunderlag som möjliggör beslut som är anpassade till den aktuella situationen i odlingen. För varje föreslagen åtgärd finns en länkad hänvisning till information i guiden.

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2017, number: 2017:4
ISBN: 978-91-576-8932-0
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Svensson, Birgitta
Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Tönnberg, Victoria
HIR Skåne AB
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Manduric, Sanja
Swedish Board of Agriculture
Håkansson, Thilda
HIR Skåne AB

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/79883