Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2016Open access

Jordbearbetningens årsrapport 2015


Myrbeck, Åsa (ed.)

Abstract

Denna rapport tar upp större delen av fältförsöksverksamheten avseende jordbearbetning under 2015. Uppläggningen är i stort sett densamma som i tidigare årsrapporter. Verksamheten redovisas under ämnesgruppens olika program: (1) grundläggande bearbetning och bearbetningssystem, (2) såbäddsberedning och ytskiktets funktion, (3) markstruktur, jordpackning och markvård, samt (4) växtnäringsutlakning och erosion.

Keywords

jordbearbetning; årsrapport

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2016, number: 135
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

  Associated SLU-program

  Future Agriculture (until Jan 2017)

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/79929