Skip to main content
Conference paper, 2005

Effekter av betning och kärnstorlek på utsädesburna sjukdomar i stråsäd

Johnsson Lennart, Gerhardson Berndt, Wiik Lars

Abstract

Uppsatsen redovisar resultat från tre delstudier där följande frågeställningar belysts: 1) Vid vilken smittonivå behöver vi beta?, 2) Vad ska vi beta med? och 3) Hur påverkas utsädesburna sjukdomar av kärnstorleken. Resultaten har tagits fram inom projekten 1) Det avslutade SLF-projektet ”När behöver vi beta stråsädesutsädet?” där de för betning kritiska smittograderna bedömdes vara: för bladfläcksjuka (Drechslera teres) i vårkorn 20 %, för bladfläcksjuka (D. avenae) i havre 60-100 %, för Bipolaris i vårkorn 25 %, för Fusarium i vårkorn 30 %, för Fusarium i vårvete 20 % och för brunfläcksjuka (Septoria nodorum) i vårvete 40 %; 2) Det nystartade SLF-projektet ”Betningsmedlen i stråsäd och deras effekter”, som påbörjades våren 2005. Syftet är att är att jämföra betnings/bekämpningseffekterna för olika kemiska medel, biologiska medel och fysikaliska metoder. Årets försök visade att, frånsett flygsot i vårkorn, de icke kemiska alternativen var gott och väl likvärdiga med de kemiska dito. 3) Projektet ”Tusenkornviktens betydelse för angreppsfrekvensen av utsädesburna sjukdomar” där inga skillnader i angreppsfrekvens mellan olika tusenkornvikter kunde påvisas för strimsjuka i korn och för Fusarium i höstråg. Högre tusenkornvikter synes å ena sidan öka bladfläcksjukan i havre men å andra sidan minska bladfläcksjukan i korn

Keywords

Bladfläcksjuka i vårkorn och havre; Bipolaris; Fusarium; brunfläcksjuka

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2005, number: 58, pages: 221-226
Publisher: SLU

Conference

Växtodlings- och vöäxtskyddsdagar

Authors' information

Johnsson, Lennart
Wiik, Lars
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Science
Gerhardson, Berndt

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/8021