Skip to main content
Report chapter, 2016

Fiskets fångster och trender för Vätterns kommersiella fisk- och kräftarter

Sandström, Alfred; Engdahl, Fredrik

Abstract

Vättern har en av Sveriges och även Europas allra längsta tidsserier med fiskestatistik. ända se-dan 1914 har fångsterna i det yrkesmässiga fisket registrerats. Fiskets inriktning har förändrats markant under de senare åren. Tidigare riktades fisket mot sik och röding, numera är det istället signalkräfta som är den viktigaste arten för fisket. Efter tre år med vikande fångster har fångsten åter ökat de tre senaste åren och år 2014 var kräftfångsten cirka 108 ton. Signalkräftan står där-med fortfarande för merparten av värdet i fisket, drygt 90 % av intäkterna i första handelsled. De senaste fyra åren har det dock skett ett visst trendbrott med ökade fångster av främst röding, öring, sik och lake. För flertalet arter är numera fritidsfiskets fångster relativt omfattande och i vissa fall sannolikt större än i yrkesfisket. Om man summerar de skattade fångsterna i fritidsfisket med de som sker i yrkesfisket så är det tydligt att de totala fångsterna av många arter ökat på se-nare år. Särskilt för röding, öring, lake och sik är fångsttrenden positiv. Under året har bestånden övervakats med bottensatta provfiskenät. Resultaten visar att beståndet av sik var den högsta hittills under de tio år som provfisken bedrivits. De flesta fiskätande arter fortsätter också att öka, särskilt tydliga positiva trender finns för röding och öring men även i viss mån för lake. Provfisken under 2015 visar att medelstorleken hos signalkräfta minskat i några av de områden som är viktiga för fisket. Fångsten per bur i fisket har gått upp något de senaste två åren men är forftarande väsentligt lägre än toppåren 2005-2008.

Keywords

fångster, fiskövervakning

Published in

Rapport från Vätternvårdsförbundet
2016, number: 124, pages: 104-116
Book title: Årsskrift 2015
Publisher: Vätternvårdsförbundet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Engdahl, Fredrik
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Lakes and watercourses

UKÄ Subject classification

Zoology
Ecology
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/80302