Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2016Open access

Förvaltningsmål för nationellt förvaltade fiskbestånd : En översikt av kvantitativa mål

Östman, Örjan; Beier, Ulrika; Ragnarsson Stabo, Henrik; Olsson, Jens; Svedäng, Henrik; Sundelöf, Andreas; Sandström, Alfred; Florin, Ann-Britt

Abstract

Fisk - och skaldjursbestånd som i huvudsak är begränsad e till svenska nationella vat- ten förvaltas av svenska myndigheter och organisationer. Dessa bestånd kan i motsats till internationellt exploaterade och förvaltade arter utnyttjas av flera olika aktörer (t.ex. kommersiellt - och fritidsfiske) . Olika grupper av aktö rer kan ha olika syn på vad som är de lämpligaste långsiktiga förvaltningsmålen (t.ex. stor avkastning vs. stora individer). För dessa nationella bestånd är ofta datatillgången sämre än för in- ternationella bestånd, och ofta saknas tydliga mätbara förvaltni ngsmål, vilket resul- terar i en mindre effektiv förvaltning. Syftet med denna rapport är att ge en överblick över tillgängliga kvantitativa förvaltningsmål med tillhörande metoder som är lämp- liga för ett långsiktigt hållbart utnyttjande av nationella fisk - och skaldjursbestånd. Vi identifierar tre huvudkategorier av kvantitativa förvaltningsmål: 1) Långsiktigt hållbar avkastning, som kräver detaljerade data från många olika källor . 2) Minini- våer av biomassa - eller abundansindex, eller ett specifikt förhållan de mellan fångst och biomassaindex, vilket kräver pålitlig övervaknings - eller fångstdata. 3) "Natur- lik" eller "önskvärd" demografisk struktur, vilket kräver information om egenskaper så som storlek, ålder, och könsmognad. Alla tre typer na av mål har sina förtjänster och nackdelar. Mål för hållbar avkastning och biomassa -index tar inte hänsyn till storleksstruktur, och vice versa, och olika mål kräver olika typer av indata. Vi gör en översikt av vilka förvaltningsmål som kan vara lämpliga för olika typer av nationellt förvaltade fisk - och skaldjursbestånd. För närvarande är aktuell a data i allmänhet allt- för begränsade för att föreslå specifika förvaltningsmål för de flesta bestånd som kan komma i fråga för nationell förvaltning. Snarare betonar vi vikten av att använda flera olika mål i stället för att förlita sig på ett enda för att underlätta en hållbar användning av akvatiska resurser med hänsyn tagen till olika intressenter. Dessutom finns det ingen klar definition av vad ett nationellt bestånd är och när det är lämpligt att ha en nationell förvaltning. Därför är det viktigt att förvaltningsmålen sätts så att de kan återspegla både internationella, nationella och lokal a förutsättningar .

Keywords

datafattiga bestånd, förvaltningsmål, lokala bestånd, lokal förvaltning

Published in

Aqua reports
2016, number: 2016:10
ISBN: 978-91-576-9410-2
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet