Skip to main content
Factsheet, 2017

Skördad våtmarksvegetation renar vattnet bättre från närsalter!

Prade, Thomas; Svensson, Sven-Erik; Tufvesson, Linda

Abstract

I ett forskningsprojekt vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp undersöktes om skörd och bortförsel av våtmarksvegetation bidrar till att rena ytvatten från närsalter, som t.ex. härstammar från dräneringsdiken i jordbrukslandskapet. I experimentella produktionsvåtmarker vid Albäcksån i Trelleborgs kommun undersöktes skillnader i koncentration av närsalter i vattnet samt växtnäringsinnehållet i våtmarksvegetation, när bladvass användes som referensväxt. Resultaten visar att närsalterna i vegetationens biomassa huvudsakligen togs upp från vattnet och inte från marken. Skörd och bortförsel av vegetation bidrar därmed till att ta bort ytterligare närsalter från vattnet, vilket annars skulle leda till övergödning i vattendrag nedströms. För fosfor var effekten störst, där bortförsel av vegetationen under sensommaren ledde till att 139 % mer fosfor togs bort. För kväve var ökningen 22 % när vegetationen bortfördes. Näringssammansättningen i växtbiomassan hade en bra balans mellan kol och kväve, med en kol-kväve-kvot på ca 25, vilket anses vara optimalt för anaerob nedbrytning i en biogasprocess.

Keywords

produktionsvåtmark; näringsbortförsel; skörd av vegetation

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:2
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds - växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103

Sustainable Development Goals

SDG6 Clean water and sanitation
SDG12 Responsible consumption and production

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/80626