Skip to main content
Report, 2017

Hållbar grönyteskötsel

Randrup, Thomas; Östberg, Johan

Abstract

Projektets syfte har varit att, genom ett Öresundsperspektiv, definiera vad hållbar grönyteskötsel är för danska och svenska grönyteförvaltare och ta fram ett ramverk för hur hållbarhet kan beskrivas. Under projektets gång har tre workshops anordnats och diskussionerna under dessa varit av stor betydelse för slutresultatet. Projektet har resulterat i ett ramverk som kan användas då en förvaltning vill utvärdera sitt arbete med hållbarhet eller öka förvaltningens hållbarhet. Ramverket består av en förvaltningsnivå där sex övergripande hållbarhetsprinciper tagits fram. För olika objekt, vilka är geografiskt avgränsade, har hållbarhet beskrivits utifrån biologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsmål, vilka innehåller tre olika områden: Material, strategi och skötsel (Tabell 1). Utifrån ramverket kan förvaltningarna ta fram konkreta åtgärdsförslag för att öka hållbarheten, både på förvaltnings- och objektnivå.

Keywords

Hållbar grönyteskötsel; Bæredygtig drift af grønne områder; Ekosystemtjänster

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2017, number: 2017:6
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/80646