Skip to main content
Magazine article, 2016

Hur påverkar skalbaggarnas och spindlarnas matvanor den biologiska bekämpningen?

Roubinet, Eve

Abstract

åkrar producerar inte bara livsmedel, de är också boplatser för många växter och djur som kan förse oss med viktiga ekosystemtjänster. Ett exempel på detta är de naturliga fienderna, det vill säga de nyttoinsekter som kan bidra till en effektiv skadedjursbekämpning (så kallad biologisk bekämpning). Skalbaggar och spindlar är exempelvis naturliga fiender till många skadedjur i jordbruket, såsom bladlöss i vårkorn. Dessa naturliga fiender, eller predatorer som de också kallas, är generalister. Detta innebär att de inte bara äter skadedjur, utan också äter många andra djur i åkermarkerna. Men kan de fortfarande ge en effektiv biologisk bekämpning om de äter andra bytesdjur, även dem som inte är skadedjur? Utöver detta så är intensifieringen av jordbruket - särskilt vad gäller användningen av kemiska bekämpningsmedel - ett hot mot naturliga fienders mångfald och mängd i åkrar. Men vad behövs egentligen mångfalden för?

Keywords

ekosystem; skadedjursbekämpning; nyttoinsekter

Published in

Växtskyddsnotiser
2016, volume: 70, pages: 4-6

Authors' information

Roubinet, Eve
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Zoology
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/80716