Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2016

Kartdata till PLC6 : underlagsrapport till Pollution Load Compilation 6 rörande markanvändning, vattenförekomstområden, regionsindelning, jordbruksmarkens jordart, lutning och fosforhalt samt medelvärdesberäkningar

Widén Nilsson, Elin; Djodjic, Faruk; Englund, David; Hellgren, Stefan; Liljeberg, Marcus; Olshammar, Mikael; Olsson, Håkan; Orback, Caroline; Tengdelius Brunell, Johanna

Abstract

För att källfördela läckage av kväve och fosfor till Östersjön och Västerhavet behövs en stor mängd geografisk information. Kartunderlaget är därför av mycket stor betydelse. Rapporten syftar till att ge en detaljerad fördjupning i hur de olika kartbaserade underlagsdata till PLC6 togs fram. Särskilt för markanvändningen fördjupas även analysen av resultaten. Hydrologiska vattenförekomstområden har tagits fram baserat på vattenmyndigheternas klassning av vattenförekomster och SVAR-databasen för delavrinningsområden. De ca 23 100 vattenförekomstområdena har grupperats till ca 1100 redovisningsområden, samt vidare till huvudavrinningsområden och havsbassängernas avrinningsområden. Regionsindelning för olika beräkning av läckage från jordbruksmark, skog och öppen mark i olika delar av Sverige har tagits fram baserat på PLC5- indelningen och med ett tillägg av två nya regioner för läckaget från skog och öppen mark.  En ny markanvändningskarta har tagits fram, baserad på vägkartan, Jordbruksverkets jordbruksblock och stödsökta grödor, SCB:s tätortskarta, Skogsstyrelsens data på faktiskt avverkad areal, och Corine-data för Norge och Finland. Inom tätorter har SMD-kartan använts för en mer högupplöst klassning till beräkningen av dagvattenbelastning. Jordbruksmarkens jordartsfördelning, fosforhalt i marken och lutning har beräknats baserats på nya kartdata. Beräkningar av varje vattenförekomstområdes centrumkoordinater och medelhöjd har genomförts. Läckageregionernas målavrinning och kvävedeposition har beräknats baserat på vattenförekomstområdenas avrinning respektive rasterdata för depositionen. 

Published in

Rapportserie SMED
2016, number: 186
Publisher: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut