Skip to main content
Magazine article, 2017

Ökad riskmedvetenhet hos spannmålsodlare

Nilsson, Jerker

Abstract

Sedan 2006 har spannmålspriserna fluktuerat kraftigt, eftersom världsmarknadspriset då började överstiga EU:s interventionsnivåer. Lantmännen började därför publicera sina prisnoteringar som en service åt de svenska bönderna. Dessa noteringar visade sig emellertid föranleda problem till följd av informationsasymmetri. Detta innebär att olika aktörer på en marknad har olika information. Förutom att det finns offentlig information finns det även privat information, som alltså är tillgänglig endast för vissa. Då fungerar marknaden sämre. När Lantmännens konkurrenter inte följde samma öppenhetspolitik, fick de ett övertag gentemot Lantmännen. Därför tvingades Lantmännen år 2011 sluta med att öppet redovisa sina priser på spotmarknaden. Därmed tilltog en annan informationsasymmetri: Spannmålsbönderna fick sämre kunskaper om marknadsprisläget. Utan öppna prisnoteringar ökar lantbrukarnas riskexponering, och prisrisker är idag den största riskkomponenten inom lantbruket. Hur pass stora problem lantbrukarna har med prisvariationer varierar rimligtvis beroende på förutsättningarna. Därför är det troligt att lantbrukare har anpassat sina försäljningsstrategier på olika sätt.

Keywords

riskmedvetenhet; spannmålsodlare

Published in

Lantbrukets affärer
2017, number: 4, pages: 35-35

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics

UKÄ Subject classification

Business Administration

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/83474