Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2017Open access

Reglers betydelse för åtgärder mot jordbrukets kväve- och fosforförluster : Beskrivning av och kvantitativ utvärdering av effekter från åtgärder som följer av befintliga regelverk

Aronsson, Helena; Johnsson, Holger

Keywords

Jordbruk; Kvävegödselmedel; Fosforgödselmedel; Växtnäring; växtnäringsförluster; regelverk; miljöhänsyn

Published in

Ekohydrologi
2017, number: 145
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet