Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014Peer reviewed

Födoval hos vikaresäl i Bottenviken: Rapport från den svenska forskningsjakten 2007-2009. Aqua reports 2014:1. Sveriges lantbruksuniversitet, Lysekil. 24 s.

Lundström, Karl; Bergenius, Mikaela; Aho, Teija; Lunneryd, Sven-Gunnar

Abstract

Bottenvikens vikaresälar har under de senaste årtiondena återhämtat sig från den kraftiga minskningen av sälbeståndet under förra seklet. I takt med ökningen av antalet sälar har konflikterna med fisket tilltagit samtidigt som kraven på kunskap om vilka faktorer som påverkar fiskbestånden har höjts. På grund av att ytterst få sälar samlats in från det aktuella området har dock relevanta uppgifter om vikare-sälarnas födoval, och även hälsostatus, i Bottenviken saknats under en längre tid. Av den anledningen gavs tillstånd att bedriva forskningsjakt på 60 sälar i Norrbottens län under 2007-2009. Syftet med denna rapport är att presentera vikaresälar-nas dietsammansättning och fiskuttag i Bottenviken, baserat på bytesrester från de sälar som samlades in. I samarbete med lokala jägare samlades 45 sälar in av den tillåtna kvoten. Majoriteten av sälarna var unga djur,huvudsakligen insamlade i maj-juni 2008. Innehål-let i de insamlade djurens mage och tarm undersöktes och totalt hittades 12 olika bytesarter. De undersökta sälarnas födoval dominerades av strömming och siklöja, som tillsammans utgjorde nästan tre fjärdedelar av vikten i dieten. Baserat på en uppskattning av antalet sälar år 2009 beräknades vikaresälarnas årliga konsumtion av strömming i Bottenviken vara i samma nivå som det sammanlagda svenska och finska yrkesfiskets landningar, medan sälarnas uttag av siklöja till och med upp-skattades överskrida yrkesfiskets fångstmängder. Sälarnas födoval verkar ha genomgått en förändring sedan 1970-talet, med en ökadbetydelse av strömming, siklöja och storspigg och en minskad betydelse av skorv. Även om undersökningen begränsas av materialets urval ger den ett mått på sam-mansättningen och den potentiella storleken av sälarnas fiskkonsumtion. Resultaten framhåller behovet av att ta med vikaresälen i förvaltningen och betydelsen av fortsatta undersökningar av vikaresälens födoekologi för en ökad förståelse av den ekologiska dynamiken i Bottenviken

Published in

Aqua reports
2014, number: 2014:1
ISBN: 978-91-576-9197-2
Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet