Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2017Peer reviewedOpen access

Bara vall och spannmål – lönar det sig?

Spörndly, Rolf

Abstract

Femtioen kor, varav 36 % förstakalvare, av raserna Svensk Holstein (SH) och Svensk Rödbrokig Boskap (SRB) delades i två grupper där de under en laktation tilldelades en foderstat bestående av antingen vallfoder, spannmål och proteinkoncentrat eller endast av vallfoder och spannmål. Foderstaterna utformades enligt KRAV:s regler med riklig betestilldelning sommartid, vallfoderensilage i fri tillgång vintertid och med kraftfoder separat utfodrat, justerat efter avkastning. Försöket pågick i två år med ca 25 kor per år för att beakta variationen i foderkvalitet mellan år. Korna som utfodrades med enbart vall och spannmål producerade 9 211 kg energikorrigerad mjölk (ECM) medan de som även fick proteinkoncentrat producerade 7 % mer, 9 882 kg ECM per 305-dagarslaktation. Med 2016 år priser för ekologisk produktion blev nettot mjölk minus foder per laktation högre för foderstaten utan proteinkoncentrat. Med priser för konventionell produktion blev nettot högre för foderstaten med proteinkoncentrat. Inget samspel fanns mellan foderstat och kalvningsålder eller mellan foderstat och ras. Däremot fanns ett starkt samspel med år där proteinutfodringen hade stark effekt år 2 medan ingen effekt sågs år 1.

Keywords

mjölkkor; foderstat; utfodring; vallfoder; spannmål; proteinkoncentrat; ekologisk produktion; mjölkproduktion

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2017, number: 22, pages: 75-78 Title: Vallkonferens 2017: konferensrapport 7-8 februari 2017

Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Conference