Skip to main content
Conference paper - Peer-reviewed, 2017

Minskade förluster vid ensilering av grovfoder

Spörndly, Rolf; Nylund, Rainer

Abstract

Förluster vid ensilering har uppmätts i laboratorieskala och i fullskala på gårdar. Förluster av kasserat ensilage på gårdarna utgjorde ca 2 % av torrsubstansen (ts) medan osynliga förluster i form av koldioxid och värme uppmättes till 10–20 % i plan-, slang- och tornsilor och ca 1 % i rundbalar. Laboratorieförsök visar att den långa tid som stora silor står öppna under uttagstiden utgjorde en viktig orsak till stora förluster. En mer omfattande packning av grönmassan vid inläggning samt bättre täckning verkade kunna minska förlusterna i plansilor. Projektet har inte kunnat påvisa att temperaturen i plansilor är en trovärdig mätare av torrsubstansförlusten. Inte heller har halten eller arten av jäst i grönmassan kunnat knytas till förluster eller lagringsstabilitet. Silons täthet och ensilagets ts-halt var de faktorer som påverkade lagringsstabiliteten mest. Hög ts-halt och otät silo under lagringen ger ett ensilage med väsentligt kortare hållbarhet efter öppningen. Studien på gårdar visar att en bättre packad och tätare silo kan leda till 10 procentenheter mindre ts-förlust vilket motsvarar ett fodervärde av ca 25 000 kronor för en normalstor plansilo.

Keywords

ensilage; lagringsförluster; siloer

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2017, number: 22, pages: 90-93
Book title: Vallkonferens 2017: konferensrapport 7-8 februari 2017
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Conference

Valkonferens 2017

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/89465