Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference poster2017Open access

Mantelfilm i rundbalar vid ensilering av vallfoder

Spörndly, Rolf; Nylund, Rainer

Abstract

Ensilagekvaliteten i rundbalar som packats på konventionellt vis jämfördes med rundbalar där nätet ersatts av en så kallad mantelfilm. Efter nät eller mantelfilm applicerades 4, 6 eller 8 lager vanlig sträckfilm. Försöket utfördes som ett randomiserat blockförsök med sex upprepningar. Balar med mantelfilm hade en bättre form med mindre volym, var tätare, hade högre CO2-halt, färre mögelfläckar samt ett lägre ammoniaktal. Vid utvärdering av effekten av antal lager sträckfilm konstaterades att fler lager gav en tätare bal och bättre ensilagekvalitet. Användning av mantelfilm istället för nät ledde till tätare balar, men försöket visade att det ändå inte är att rekommendera att gå ända ned till 4 lager sträckfilm. Däremot antyddes att en reduktion från 8 till 6 lager skulle kunna gå bra. Den ekonomiska betydelsen kan mätas i antalet sträckfilmslager, men också i form av minskat arbete då nät och plast inte behöver källsorteras separat vid öppningen av balar och att arbetet därmed blir lättare att mekanisera.

Keywords

ensilage; rundbalar; packning; mantelfilm; nät; ensilagekvalitet

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2017, number: 22, pages: 176-178 Title: Vallkonferens 2017: konferensrapport 7-8 februari 2017

Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Conference

Vallkonferens 2017