Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2017Open access

Kvalitet och lagring av frukt

Tahir, Ibrahim

Abstract

Modern svensk yrkesodling av frukt har, under senare år, blivit allt mer undertryckt av konkurrensen med importerad frukt, vilket har resulterat i ojämn och ofta dålig lönsamhet. För att stärka konkurrenskraften för svensk frukt och erbjuda konsumenter unika produkter, måste fruktkvaliteten bevaras och efterskördförluster minimeras genom vidareutveckling av lagringsteknologin och fastställning av optimal mognadsnivå för varje enskild sort. Dessutom bör kompetensen hos fruktodlare höjas, särskilt avseende fruktens utveckling och kvalitetsförsämring

Keywords

fruktkvalitet; fruktsorter; kvalitetskontroll; lagringspotential; lagringsteknologi; mognadsprocess

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:17
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet